از تاریخ
 تا تاریخ
 
با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و کانون تئاتر خیابانی استان اصفهان

بیست اثر خیابانی در نقاط مختلف شهر اصفهان اجرا خواهد شد
با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و کانون تئاتر خیابانی استان اصفهان

بیست اثر خیابانی در نقاط مختلف شهر اصفهان اجرا خواهد شد

با همکاری انجمن هنرهای نمایشی و کانون تئاتر خیابانی استان اصفهان تعداد بیست اثر نمایشی در غالب چهار گروه در محل های پارک لاله، میدان امام، پارک شهید مطهری و پارک ...

در مخل دفتر کارشناس تئاترحوزه هنری استان اصفهان

دیدار و گفتگو اعضاء کانون نمایشگران خیابانی اصفهان و کارشناس تئاترحوزه هنری استان اصفهان
در مخل دفتر کارشناس تئاترحوزه هنری استان اصفهان

دیدار و گفتگو اعضاء کانون نمایشگران خیابانی اصفهان و کارشناس تئاترحوزه هنری استان اصفهان

اعضاء کانون نمایشگران خیابانی استان اصفهان در راستای تحقق اهداف و برنامه های آتی خود با محمد رضا رفیعی کارشناس تئاترحوزه هنری استان اصفهان دیدار و گفتگو کردند