از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نشست هم‌اندیشی انجمن هنرهای نمایشی استان‌های کشور

برنامه حمایتی انجمن‌ها ابهامات و نواقص اساسنامه جدید بررسی شد
در نشست هم‌اندیشی انجمن هنرهای نمایشی استان‌های کشور

برنامه حمایتی انجمن‌ها ابهامات و نواقص اساسنامه جدید بررسی شد

نشست هم اندیشی انجمن های نمایشی کشور به میزبانی انجمن هنرهای نمایشی استان یزد برگزارد شد و مواردی همچون برنامه حمایتی انجمنهای نمایشی و گروههای نمایشی فعال، ...